Privacybeleid Hondenschool Breda


Barbara Vuister, gevestigd aan Gaarshof 25 te Galder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens verwerkingsgegevens:

www.hondenschoolbreda.nl  Gaarshof 25 te Galder, telefoonnummer: 06-20268338, info@hondenschoolbreda.nl

Barbara Vuister is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenschool Breda.

Zij is te bereiken via info@hondenschoolbreda.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondenschool Breda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenschoolbreda.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Hondenschool Breda verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor Hondenschool Breda gerelateerde activiteiten.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Hondenschool Breda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Sociale media

 • Hondenschool Breda maakt gebruik van sociale media zoals facebook en de website.
 • Voor onze social media kanalen kunnen wij gebruik maken van foto’s waarop personen zichtbaar zijn.
 • Cursisten geven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal voor opleidingsdoeleinden
 • Cursisten geven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal tbv eventuele reclame doeleinden.
 • Hondenschool Breda is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor niet officiële social media kanalen.
 • Tijdens activiteiten mogen foto’s en video opnames door derden worden gemaakt. Hondenschool Breda neemt daar geen verantwoordelijkheid voor.
 • Cursisten geven toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal op sociale media.
 • Cursisten gaan zorgvuldig om met door Hondenschool Breda en henzelf gemaakt beeldmateriaal
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat wordt verzonden via whatsapp, email of sms of andere vorm van sociale media.
 • Cursisten plaatsen geen beeldmateriaal en dergelijke van Hondenschool Breda op sociale media zonder toestemming van Hondenschool Breda.

Cursisten die bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s of opnames die op de officiële Hondenschool Breda kanalen zijn gepubliceerd, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij Hondenschool Breda – info@hondenschoolbreda.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenschool Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de opgeslagen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenschool Breda verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hondenschool Breda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondenschool Breda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool Breda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondenschoolbreda.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hondenschool Breda wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondenschool Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hondenschoolbreda.nl

Deze Privacyverklaring is ook te downloaden als PDF en is voor het laatst gewijzigd op 12 augustus 2018